ទាក់ទងមកយើងថ្ងៃនេះ!

អាស៊ីត Tannic

  • Tannic Acid

    អាស៊ីត Tannic

    ឈ្មោះ​ផលិតផល: អាស៊ីតតាននីន

    ឈ្មោះគីមី៖ 1,2,3,4,6-penta-O- {3,4-dihydroxy-5 - [(3,4,5-trihydroxybenzoyl) អុកស៊ីសែន] benzoyl} -D-glucopyranose

    ឈ្មោះ​ដ៏​ទៃ​ទៀត: Acidum tannicum, ទឹកអាស៊ីត Gallotannic, អាស៊ីត Digallic, Gallotannin, Tannimum, Quercitannin, សំបកឈើ Oak សំបកឈើ, អាស៊ីត Quercotannic, អាស៊ីត Querci-tannic, អាស៊ីត Querco-tannic