ទាក់ទងមកយើងថ្ងៃនេះ!

ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់យើង

2003

បង្កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាតិឡេសិនក្នុងឆ្នាំ ២០០៣

2005

វិញ្ញាបនប័ត្រប្រព័ន្ធគុណភាព ISO9001 វិញ្ញាបនប័ត្រ KOSHER

2009

វិញ្ញាបនប័ត្រ HACCP

2013

សហគ្រាសកំពូលថ្នាក់ទីក្រុងក្នុងការគ្រប់គ្រងឧស្សាហូបនីយកម្មកសិកម្ម

2015

អាជ្ញាប័ណ្ណផលិតប្រូតេលីលីលដែលជាការវាយតម្លៃសុវត្ថិភាពថ្នាក់ជាតិបីកម្រិត

2020

ការផលិតផលិតផលអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចអាស៊ីដកាលីកូដ៏ធំ