វិញ្ញាបនបត្រ

ក្រុមហ៊ុនគុណវុឌ្ឍិ

ក្រុមហ៊ុនកិត្តិយស

បានវាយតម្លៃជាញឹកញាប់សហគ្រាសឈានមុខគេក្នុងក្រុងក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មក្នុងឆ្នាំ 2007-2017 ។
ឆ្នាំ 2013 សហគ្រាសឈានមុខគេក្នុងក្រុងនៃឧស្សាហកម្មកសិកម្ម
សហគ្រាសឈានមុខសំខាន់ៗរបស់ក្រុង