ទាក់ទងមកយើងថ្ងៃនេះ!

វិញ្ញាបនប័ត្រ

ក្រុមហ៊ុន គុណវុឌ្ឍិ

ក្រុមហ៊ុន វិញ្ញាបនប័ត្រ

2013 Municipal Leading Enterprises of Agricultural Industry
Municipal Key Leading Enterprises